Aktualna javna nadmetanja

20.11.2018.  Dijagnostička sredstva

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije,  u Elektroničkom oglasniku javne nabave od 20.11.2018. objavio je poziv na nadmetanje za predmet nabave: Dijagnostička sredstva, pod evidencijskim brojem nabave: 01/2019, broj dokumenta: 2018/S 0F2-0032397. Rok za dostavu ponuda je 11.12. 2018. do 11,00 sati.